Językowa Wieża Babel

Językowa Wieża Babel

Opublikowany

We wrześniu po raz kolejny obchodzimy Europejski Dzień  Języków. Jednym z wydarzeń promujących wielojęzyczność i nauczanie  języków obcych jest konferencja Nauczyciel języka we współczesnym  świecie – oczekiwania, wyzwania, perspektywy, która odbędzie się 25  września 2017 roku.

Europejski Dzień Języków jednoczy prawie 800 milionów Europejczyków z  47 krajów wokół idei wielojęzyczności i różnorodności językowej. Idea  ta jest wielkim wyzwaniem dla dydaktyków języków obcych. W Polsce, tak  jak w innych krajach UE, podejmuje się wiele inicjatyw w celu  podniesienia jakości i skuteczności nauczania języków. Pracują nad tym  teoretycy i nauczyciele praktycy. Jednak oczekiwania wobec efektywności  edukacji językowej cały czas rosną, a kadrze nauczycielskiej stawia się  coraz wyższe wymagania. Tegoroczna konferencja organizowana przez  Fundację Rozwoju Systemu Edukacji poświęcona będzie właśnie problematyce  przygotowania nauczycieli języków do zawodu oraz doskonalenia  zawodowego nauczycieli.

Warto przyjrzeć się dzisiejszym, stale rosnącym społecznym i  zawodowym wymaganiom wobec nauczycieli. Od kadry pedagogicznej oczekuje  się zaangażowania, pasji, doświadczenia w pracy z nowymi technologiami  oraz kreatywności. O tym jak sprostać wymaganiom stawianym nauczycielom  międzynarodowi eksperci będą rozmawiać na organizowanej przez FRSE  konferencji.

Nie zabraknie także refleksji na temat perspektyw w kształceniu i  doskonaleniu zawodowym nauczycieli języków w XXI wieku. Podczas  konferencji zaprezentowane zostaną osiągnięcia i materiały wypracowane  przez różne instytucje: organizacje międzynarodowe (OECD, Rada Europy),  szkoły wyższe, instytuty badań edukacyjnych, placówki doskonalenia  zawodowego, stowarzyszenia i inne jednostki zajmujące się przygotowaniem  nauczycieli do zawodu oraz ich doskonaleniem. Zostaną też przedstawione  wyniki najnowszych badań empirycznych oraz implikacje tych wyników dla  kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli języków. W trakcie  konferencji odbędą się sesje plenarne oraz panele dyskusyjne, w czasie  których wymienione zagadnienia omawiane będą zarówno w ujęciu  teoretycznym, jak i praktycznym.
 

Adresaci konferencji: nauczyciele języków obcych  na każdym poziomie edukacji, nauczyciele akademiccy, glottodydaktycy,  lektorzy i organizatorzy kursów językowych, twórcy i organizatorzy form  doskonalenia zawodowego nauczycieli, krajowi i zagraniczni eksperci  odpowiedzialni za kształt polityki językowej (zwłaszcza w odniesieniu do  doskonalenia zawodowego nauczycieli), pracownicy dydaktyczni wydziałów  neofilologicznych, organizatorzy egzaminów z języków obcych, nauczyciele  języków obcych w grupach „niestandardowych”, nauczyciele języka  polskiego jako obcego/drugiego, przedstawiciele placówek edukacyjnych  (dyrektorzy placówek oświatowych, dyrektorzy metodyczni szkół  językowych), doktoranci i studenci kierunków filologicznych i  pedagogicznych, beneficjenci programu Erasmus+.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Umowy w sprawie Funduszy Norweskich i EOG podpisane

temu

Podpisane zostały międzyrządowe umowy, na mocy których do naszego kraju trafi niemal 810 mln euro z Funduszy Norweskich i EOG.  Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji będzie operatorem środków Funduszy EOG w obszarze edukacji.
Rozstrzygnięcie konkursu EDUinspiracje

temu

Znamy  już laureatów konkursów orgaznizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu  Edukacji: EDUinspiracje, EDUinspirator, EDUinspiracje – Media.  Nagrodzeni odebrali statuetki oraz nagrody w trakcie uroczystej gali,  która odbyła się 7 grudnia w Reducie Banku Polskiego w Wa
Odkryj swój talent! Za nami konferencja „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”

temu

W ostatnich latach na rynku pracy w Polsce można zaobserwować  niepokojące zjawisko: mimo wysokiego bezrobocia wśród ludzi młodych  pracodawcy niezmiennie wskazują, że nie mogą znaleźć osób posiadających  oczekiwane przez nich kwalifikacje. Z badań potrzeb pracodawców  j
II Forum Edukacji Dorosłych za nami!

temu

Myślenie  projektowe, umiejętność łatwego adaptowania się do zmian, zdolność  efektywnego komunikowania się – to tylko niektóre z kompetencji  przyszłości, jakie wskazali członkowie panelu dyskusyjnego, który  zainaugurował II Forum Edukacji Dorosłych (21 listopada 2017

Analiza badawcza i monitoring programu Erasmus+ Młodzież

Badanie, prowadzone nieprzerwanie już od 2010 pozwala stwierdzić w jaki  sposób program Erasmus+ Młodzież wpływa na młodych ludzi i osoby  pracujące z młodzieżą, jakie kompetencje zdobywają i czego się uczą  podczas realizacji projektów osoby w nim uczestniczące, jaki je