Badanie wpływu projektów mobilności realizowanych w sektorze edukacji szkolnej (projekt międzyagencyjny)

Badanie wpływu projektów mobilności realizowanych w sektorze edukacji szkolnej (projekt międzyagencyjny)

Opublikowany

Projekt został zainicjowany przez litewską Narodową Agencję Programu  Erasmus+, zarówno w celu dokonania jakościowej analizy projektów w  sektorze Edukacji szkolnej, jak i oceny rezultatów oraz zidentyfikowania  dobrych praktyk wśród beneficjentów w krajach objętych badaniem.  Głównym celem aktywności jest zbadanie wpływu projektów mobilności kadry  edukacji szkolnej, zarówno na uczestników wyjazdów, jak i na  zwiększenie potencjału placówek realizujących projekty. Oprócz strony  litewskiej, w aktywnościach badawczych biorą również udział Narodowe  Agencje z Niemiec, Estonii, Finlandii oraz Polski. Zgodnie z założeniami  projektu litewscy koordynatorzy odpowiadają za opracowanie dyspozycji  do badania oraz standaryzację aktywności badawczych we wszystkich pięciu  krajach partnerskich. Badanie zostanie zakończone w czerwcu 2016 roku.  Wyniki zostaną zebrane i opracowane w ramach raportów krajowych, a  następnie udostępnione litewskim ekspertom wiodącym, odpowiedzialnym za  przygotowanie ostatecznej wersji raportu podsumowującego wszystkie  zrealizowane badania.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Analiza badawcza programu „Młodzież w działaniu” – RAY (2013) – skrócona wersja angielska raportu

Jak program „Młodzież w działaniu” wpływa na młodych ludzi i osoby  pracujące z młodzieżą? Jakie kompetencje zdobywają i czego się uczą  podczas realizacji projektów osoby w nim uczestniczące? Jaki jest wpływ  projektów na ich postawy, zachowania czy wartości? Wreszcie,