Prelegenci - Kongres Rozwoju Systemu Edukacji
Prelegenci - Kongres Rozwoju Systemu Edukacji

Prelegenci - Kongres Rozwoju Systemu Edukacji

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski

1528374048_Stefan-M-Kwiatkowski.png
Profesor zwyczajny w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Rektor tej Uczelni; dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych (1993-2007), przewodniczący Rady Naukowej Instytutu  Badań Edukacyjnych (2010-2017), kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i  Andragogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki  Specjalnej (2007-), przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (2007-2011), zastępca Przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2011-), członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i  Tytułów (2011-2012), doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego  im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2010) i Narodowego  Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Dragomanowa w Kijowie (2017).

Autor ponad 580 artykułów, autor, współautor, redaktor naukowy 89 druków zwartych; promotor w 44 przewodach doktorskich, recenzent w 114  przewodach doktorskich i 35 habilitacyjnych oraz w 18 postępowaniach o nadanie tytułu profesora.

Ekspert w zakresie kształcenia zawodowego, współautor metodologii opracowywania standardów kompetencji zawodowych, kierownik ponad 20 projektów badawczych dotyczących przywództwa edukacyjnego oraz zarządzania w systemie oświaty.

dr Paweł Poszytek

1528810291_10_dr_Paweł_Poszytek.png
Członek językowych grup doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej i Ministerstwie Edukacji Narodowej; m.in od 2003 członek grupy konsultacyjnej ds. wdrożenia w Polsce Europejskiego Portfolio Językowego. W latach 2004–2009 członek grupy konsultacyjnej ds. tworzenia polityki językowej Unii Europejskiej. Ponadto: członek roboczej grupy językowej w ramach programu Edukacja i Szkolenia 2010 wspierającego strategię lizbońską oraz członek grupy eksperckiej powołanej przez Komisję Europejską - ELIN Europejska Sieć Inspektorów Językowych. Ponadto jest koordynatorem projektu Rady Europy „Country Profile”. W okresie 2017–2018 współtwórca nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego.  
Jest twórcą  polskiej edycji europejskiego konkursu European Language Label realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie  Komisji Europejskiej.

W ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)  pełnił w latach 1998–2011 stanowisko koordynatora, a następnie wicedyrektora i dyrektora unijnych programów edukacyjnych: LINGUA,  eTwinnig, SOCRATES/Uczenie się przez całe życie. Od maja 2016 pełni  funkcję dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Martine Reicherts

1528374306_500 Martine-Reicherts.png
Ukończyła studia prawnicze w Luksemburgu i Paryżu. Karierę zawodową rozpoczęła jako prawnik w Luksemburgu. W roku 1984 rozpoczęła działalność w Komisji Europejskiej. W latach 1995-1998 była zastępcą szefa gabinetu przewodniczącego Komisji Europejskiej Jacques’a Santera. Pełniła również funkcje: rzecznika Komisji Europejskiej; szefa wydziału w Dyrekcji Generalnej zajmującego się administracją; szefa wydziału infrastruktury; szefa wydawnictwa Komisji Europejskiej.

We wrześniu 2015 r. została mianowana Dyrektorem Generalnym „Edukacja, Młodzież, Sport i Kultura” - w tej roli nadzorowała program Erasmus+.  Obecnie piastuje funkcję członka rady dyrektorów Banku Centralnego Luksemburga.

Życiowa pasja – joga, jest jej instruktorem i przewodniczącą luksemburskiego związku nauczycieli jogi.

Prof. dr hab. Krystyna Chałas

1528810283_chalas.png
Kierownik Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki KUL. W badaniach naukowych skupia się wokół: pedagogii szkoły w świetle integralnego rozwoju i wychowania ucznia, podstaw aksjologicznych edukacji szkolnej, rozwijania twórczych postaw studentów i nauczycieli, aktywności aksjologicznej młodzieży, dydaktyki wartości oraz dydaktyki  szkoły wyższej.

Zorganizowała i objęła opieką naukową ogólnopolską grupę szkół podstawowych przy Towarzystwie Szkół Twórczych (do 1998 r.) oraz Ogólnopolskie Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi. Jest autorką wielu publikacji zwartych oraz artykułów, a także inicjatorką i współredaktorką naukową Encyklopedii aksjologii pedagogicznej (Radom 2016).

Marek Tejchman

1528374557_500 tejchman_marek.png
Zastępca redaktora naczelnego „Dziennika Gazety Prawnej". Dziennikarz specjalizujący się w tematach gospodarczych i międzynarodowych, autor filmów dokumentalnych. W latach 2007-2015 prowadził autorskie programy w TVN CNBC, TVN24 i TVN24 BIS. Wcześniej pracował między innymi w Polsacie i Radiu TOK FM, w którym pełnił funkcję zastępcy redaktor naczelnej.

dr Aleksandra Przegalińska

1528810270_500_przegalinska.png
Doktoryzowała się w dziedzinie filozofii sztucznej inteligencji w Zakładzie Filozofii Kultury Instytutu Filozofii UW, obecnie jest adiunktem w Center for Research on Organizations and Workplaces w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Pracowała także przy Polskiej Prezydencji w Radzie UE jako przewodnicząca Grupy Roboczej  ds. Audiowizualnych z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Interesuje się rozwojem: nowych technologii (w szczególności  technologii zielonej i zrównoważonej), humanoidalnej sztucznej  inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych.

Sylwia Sitka

1528374583_500 Sitka-Sylwia.png
Pracownik Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury w Komisji Europejskiej. Kieruje sektorem ds. Agencji Krajowych Erasmus+ w dziale koordynującym program Erasmus+ na poziomie unijnym. Odpowiada za kontraktowanie i współpracę z Agencjami oraz monitorowanie realizacji programu w krajach uczestniczących.

dr Henryk Siodmok

1530276718_500 dr Henryk Siodmok - Prezes Zarządu Grupy Atlas.jpg
Prezes Zarządu Grupy Atlas. Urodził się w roku 1965. Jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Ekonomia i Organizacja Handlu Zagranicznego oraz studiów MBA INSEAD w Fontainebleau. Pracę doktorską dotyczącą zarządzania relacjami z  klientami w organizacjach sieciowych, obronił w SGH w 2004 roku.

W  latach 1989-1990 pracował jako analityk operacyjny w Pasco Company, następnie od 1991 do 1995 jako konsultant w firmie doradczej Bain &  Co. W latach 1996-1997 był dyrektorem rozwoju na Europę Wschodnią oraz  prezesem Tenneco Automotive Polska, następnie, w okresie 1997-2000, prezesem FLiD Drumet S.A. Od 2000 do 2003 pełnił funkcję prezesa zarządu Carman Polska sp. z o.o., a w latach 2003-2004 wiceprezesa ds. sprzedaży, finansów, kadr, informatyki, rozwoju i administracji w US  Pharmacia sp. z o.o. Od 2005 do 2008 roku był członkiem i  wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA. Od 2006 roku – w Grupie ATLAS, najpierw jako członek zarządu, a od 2007 roku na stanowisku prezesa zarządu.

dr Krzysztof Franciszek Symela

1530276795_500 K.Symela_1.jpg
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki oraz magister inżynier mechanik. Działalność naukową prowadzi w Instytucie Technologii  Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym (ITeE-PIB), gdzie pełni funkcję Kierownika Ośrodka Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej. Specjalizuje się w rozwijaniu podstaw metodologicznych pedagogiki pracy,  w naukowo-metodycznym wspomaganiu edukacji zawodowej, projektowaniu, wdrażaniu i ewaluacji programów nauczania. Prowadzi badania zawodoznacze oraz diagnostyczne i prognostyczne nowych umiejętności i kompetencji w obszarze zawansowanych technologii przemysłowych oraz kwalifikacji rynkowych. Jest autorem i współautorem ponad 300 publikacji  krajowych i zagranicznych, współtwórcą metodologii opracowywania krajowych standardów kompetencji zawodowych i zbiorów informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy. Aktualnie uczestniczy w  realizacji projektów partnerskich w  programie Erasmus+ oraz   Programie Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój.  

Jest ekspertem kluczowym ds. tworzenia informacji o zawodach w projekcie PO WER (2017-2019) MRPiPS Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o  zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi  komunikacji – INFODORADCA+. Nadzoruje prace ITeE-PIB jako Podmiotu  Zewnętrznego Zapewnienia Jakości zgodnie z Ustawą o Zintegrowanym  Systemie Kwalifikacji. Uczestniczył w pracach zespołu eksperckiego opracowującego projekt Sektorowej Ranimy Kwalifikacji w Budownictwie  (2017 r.). Jest założycielem i przewodniczącym Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego (2002 r.), będąc jednocześnie ekspertem i trenerem kształcenia modułowego oraz twórcą metodyki projektowania  modułowych programów kształcenia i szkolenia zawodowego. W latach 2008-2009 był Dyrektorem Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jest Redaktorem naczelnym czasopisma Edukacja Ustawiczna Dorosłych - Polish Jurnal of  Continuing Education (http://edukacjaustawicznadoroslych.eu)

Zbigniew Jakubas

1535639033_zbigniew_jakubas.png
Przedsiębiorca, biznesmen i inwestor. Z fiskusem rozlicza się w Polsce. Spółki przez niego kontrolowane zatrudniają około 12 tys. osób i rocznie odprowadzają około 100 mln zł podatków. Angażuje się w inicjatywy mające na celu wzmocnienie potencjału polskiej gospodarki i ułatwiające polskim przedsiębiorcom ekspansję zagraniczną. Twórca Grupy Kapitałowej, która grupuje rodzime spółki. Obecnie w skład portfela inwestycyjnego biznesmena wchodzą spółki z wielu branż.

Działalność gospodarczą w Polsce rozpoczął prawie 40 lat temu, w 1978 r., a pierwszą firmę produkcyjną, zajmującą się produkcją odzieży, założył już w 1983 r.

Jedną z najważniejszych inwestycji Zbigniewa Jakubasa jest Mennica Polska SA, światowy producent monet obiegowych i kolekcjonerskich, a ponadto lider w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej.

Laureat wielu prestiżowych nagród, m.in.:
- w 2014 r. ekskluzywną nagrodę specjalną na gali podsumowującej rok na  GPW (jest ona symbolem etycznego prowadzenia biznesu, dzielenia się ze społeczeństwem osiągnięciami, oraz inwestowania w projekty wspierające polski przemysł);
-  w 2014 r. nagrodę za wyznaczenie dobrego kierunku w kategorii Wizjoner Biznesu;
- w 2013 r. nagrodę Primus Innovatorum Transport Logistyka Infrastruktura;
- w 2010 r. nagrodę Businessman dwudziestolecia 1990-2010.

dr hab. Piotr Mikiewicz

1535639212_piotr_mikiewicz.png
Zastępca dyrektora ds. naukowych w Instytucie Badań Edukacyjnych. Socjolog edukacji, zajmuje się społecznymi uwarunkowaniami funkcjonowania edukacji, procesami kształtowania biografii przez edukację oraz relacjami edukacji i struktury społecznej.

Aktywny członek wielu krajowych i międzynarodowych sieci badawczych. W  latach 2009-2013 koordynator Sociology of Education Research Network w ramach European Sociological Association. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji w ramach  Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Aktywnie działa na polu polityki edukacyjnej, współpracując z lokalnymi władzami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi – m. in. współtworzył Wrocławską Strategię Edukacyjną.

Maciej Panek

1535639275_maciej_panek.png
Prezes Zarządu i właściciel Panek S.A. i UAB PANEK. Ukończył kierunek Inwestycje kapitałowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Marketing i zarządzanie na Politechnice Wrocławskiej.

Wiele rozwiązań biznesowych i inspiracji czerpie z obserwowania świata. Przenosi na grunt polski zagraniczne wzorce, które znajduje podczas licznych, dalekich podróży. Czynnie zajmuje się fotografią, komponuje muzykę filmową, ćwiczy jogę.

Pasjonuje się coachingiem i rozwojem osobistym. W grudniu 2016 r. uzyskał dyplom European Mentoring & Coaching Council, stając się certyfikowanym mentorem.

W roku 2017 zarządzana przez niego spółka Panek S.A. osiągnęła przychód w  wysokości blisko 60 mln złotych, otworzyła pierwsze oddziały za granicą  i uruchomiła CarSharing w Warszawie. Obecnie usługa PANEK CarSharing świadczona jest na 600 samochodach, co powoduje, że firma PANEK S.A. jest największym operatorem systemu samochodów na minuty w stolicy.

Artur Wiza

1535639323_artur_wiza.png
Wiceprezes Zarządu Asseco Poland. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończył studia ekonomiczne na kierunku Cybernetyka ekonomiczna i Informatyka. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w Computerland S.A., odpowiadając za sprzedaż skierowaną do klientów korporacyjnych. Od 1997  r. związany z polskim odziałem Hewlett-Packard Polska, gdzie odpowiadał  kolejno za: marketing produktów, rozwój rynku SMB, marketing i  współpracę z partnerami handlowymi. Od 2000 r. dyrektor marketingu  Hewlett Packard Polska odpowiedzialny za rynek Enterprise i Corporate.

W latach 2002-2005 przewodniczący Polskiej Rady Dyrektorów Marketingu  przy The Conference Board. Od września 2006 r. do marca 2011 r. członek  Zarządu Getin Holding S.A., odpowiedzialny za marketing, komunikację  zewnętrzną i wewnętrzną oraz relacje inwestorskie. Pełnił również  funkcje rzecznika prasowego grupy Getin Holding S.A., Getin Noble Banku  oraz LC Corp S.A. Był członkiem rad nadzorczych: Fiolet Powszechny Dom  Kredytowy S.A., Panorama Finansów S.A., OOO Carcade z siedzibą w  Kaliningradzie, SC Perfect Finance S.r.l. w Bukareszcie oraz LC Corp  S.A. Od 2012 r. dyrektor zarządzający Asseco Poland S.A. odpowiedzialny  za obszar komunikacji korporacyjnej (marketing, PR i relacje  inwestorskie).
Członek rady nadzorczej spółki Modulus z Grupy Asseco. Pełni również funkcję wiceprezesa Zarządu Związku Pracodawców  Technologii Cyfrowych Lewiatan oraz przewodniczącego Komitetu Polskich Producentów Oprogramowania i Programistów przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Marcelina Godlewska

1535639360_marcelina_godlewska.png
Członek Zarządu ABSL, od 2006 r. związana z sektorem nowoczesnych usług biznesowych. Z sukcesem prowadziła projekty w zakresie istotnych zmian organizacyjnych, mających na celu optymalizację operacji umożliwiających dalszy rozwój zwiększający zaangażowanie ludzi.

Obszary jej specjalizacji obejmują: zarządzanie operacjami, przywództwo, zarządzanie potencjałem ludzkim, komunikację i branding.

W ABSL od lutego 2015 r. jest odpowiedzialna za kompleksowe zarządzanie operacjami organizacji.

Joanna Podgórska

1535639428_joanna_podgorska.png
Dyrektorka Departamentu Innowacji i Rozwoju Biznesu, PGNIG SA. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończyła także m.in. Akademię Spółek na SGH, Akademię Psychologii Przywództwa Instytutu  Psychologii Biznesu Jacka Santorskiego oraz studia podyplomowe z  zarządzania projektami na Akademii Leona Koźmińskiego.

Przez ostatnie dwa lata kierowała wdrażaniem programu Bony na innowacje – usługi badawcze jednostek naukowych dla biznesu.

W latach 2003-2016 w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiadała za kreowanie i wdrażanie działań rozwijających innowacyjność i przedsiębiorczość, w tym promowanie postaw proinnowacyjnych wśród studentów i przedsiębiorców oraz rozwój instytucji otoczenia biznesu.
Powiązane artykuły
Jedyne co jest pewne – to zmiany. Kongres Rozwoju Systemu Edukacji za nami.

W poniedziałek 10 września odbył się Kongres Rozwoju Systemu Edukacji (KRSE). Wzięło w nim udział ponad 700 osób – ekspertów i decydentów ze szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego, mających realny wpływ na system edukacji w Polsce. Tematyka KRSE skoncentrowana była
Program - Kongres Rozwoju Systemu Edukacji

Poniżej plan ramowy Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji.Pełna wersja Programu znajduje się w załączniku.10:00 – 10:15 Wystąpienia otwierającedr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji10:15 – 11:30Część I       Ludzie i ich potencjałWykład: Komp
Kongres Rozwoju Systemu Edukacji

Ideą przedsięwzięcia jest podkreślenie wpływu jakości  kształcenia na poziom kompetencji Polaków i ich konkurencyjność na rynku  pracy. Merytoryczny nadzór nad Kongresem sprawują prof. dr  hab. Stefan M. Kwiatkowski oraz dyrektor generalny FRSE dr Paweł  Poszytek. Co waż
Europejski Korpus Solidarności – inauguracja za nami

Komisja Europejska przeznaczyła ponad 1 mld 506 mln złotych do końca 2020 r. na realizacje projektów Europejskiego Korpusu Solidarności, z tego na realizację polskich projektów złożonych w 2018 r. przewidziano 13,2 mln złotych. W przyszłym roku będzie to kwota blisko trz
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.