Nasze raporty

Analiza badawcza i monitoring programu Erasmus+ Młodzież

Badanie, prowadzone nieprzerwanie już od 2010 pozwala stwierdzić w jaki  sposób program Erasmus+ Młodzież wpływa na młodych ludzi i osoby  pracujące z młodzieżą, jakie kompetencje zdobywają i czego się uczą  podczas realizacji projektów osoby w nim uczestniczące, jaki je...
Fundusz pełen wiedzy (2016)

Raport prezentuje wyniki ewaluacji II edycji Programu Fundusz  Stypendialny i Szkoleniowy. Głównym celem badania była ocena wsparcia  udzielonego polskim instytucjom edukacyjnym w ramach Funduszu  Stypendialnego i Szkoleniowego (projekty realizowane w latach  2012-2016)....
Badanie wpływu Wolontariatu europejskiego (EVS) na społeczności lokalne (2016)

Wyniki badania RAY (Research-based analysis and monitoring of  Erasmus+ Youth programme) pokazują, że długoterminowe projekty EVS mają  znaczący wpływ na społeczności lokalne, w których są realizowane. 95,1  proc. koordynatorów takich projektów stwierdziło, że lokalna sp...
Wyjazdy i przyjazdy studentów i pracowników uczelni w ramach Erasmus+ w edycji 2014

Dane statystyczne dotyczące wyjazdów i przyjazdów studentów i  pracowników z/do Polski w ramach programu Erasmus+ w projektach  mobilności z krajami programu zaakceptowanych w roku 2014.Większość wyjazdów/ przyjazdów miała miejsce w roku akademickim  2014/15, ale część, ...
Analiza badawcza programu „Młodzież w działaniu” – RAY (2013) – skrócona wersja angielska raportu

Jak program „Młodzież w działaniu” wpływa na młodych ludzi i osoby  pracujące z młodzieżą? Jakie kompetencje zdobywają i czego się uczą  podczas realizacji projektów osoby w nim uczestniczące? Jaki jest wpływ  projektów na ich postawy, zachowania czy wartości? Wreszcie, ...
Badanie wpływu projektów mobilności realizowanych w sektorze edukacji szkolnej (projekt międzyagencyjny)

Projekt został zainicjowany przez litewską Narodową Agencję Programu  Erasmus+, zarówno w celu dokonania jakościowej analizy projektów w  sektorze Edukacji szkolnej, jak i oceny rezultatów oraz zidentyfikowania  dobrych praktyk wśród beneficjentów w krajach objętych bada...
Wolontariat Europejski (EVS) a rynek pracy

Często słyszymy także zarzut, że młodym ludziom stawiającym pierwsze  kroki na rynku pracy brakuje zdecydowania i konsekwencji w podejmowanych  działaniach, co skutkuje częstym zmienianiem pracy. Z jednej strony  jest to zjawisko zrozumiałe – będąc na początku drogi zawo...
Program Erasmus+ w Polsce. Raport 2017

Publikacja zawiera informacje na temat działalności programu Erasmus+ w  Polsce w roku 2017. Zapoznaje czytelnika ze statystykami dotyczącymi  realizacji programu, działaniami Narodowej Agencji, programami i  inicjatywami wspomagającymi realizacje celów programu Erasmus+...
Nasze raporty

Analiza badawcza i monitoring programu Erasmus+ Młodzież

Badanie, prowadzone nieprzerwanie już od 2010 pozwala stwierdzić w jaki  sposób program Erasmus+ Młodzież wpływa na młodych ludzi i osoby  pracujące z młodzieżą, jakie kompetencje zdobywają i czego się uczą  podczas realizacji projektów osoby w nim uczestniczące, jaki je...
Fundusz pełen wiedzy (2016)

Raport prezentuje wyniki ewaluacji II edycji Programu Fundusz  Stypendialny i Szkoleniowy. Głównym celem badania była ocena wsparcia  udzielonego polskim instytucjom edukacyjnym w ramach Funduszu  Stypendialnego i Szkoleniowego (projekty realizowane w latach  2012-2016)....
Badanie wpływu Wolontariatu europejskiego (EVS) na społeczności lokalne (2016)

Wyniki badania RAY (Research-based analysis and monitoring of  Erasmus+ Youth programme) pokazują, że długoterminowe projekty EVS mają  znaczący wpływ na społeczności lokalne, w których są realizowane. 95,1  proc. koordynatorów takich projektów stwierdziło, że lokalna sp...
Wyjazdy i przyjazdy studentów i pracowników uczelni w ramach Erasmus+ w edycji 2014

Dane statystyczne dotyczące wyjazdów i przyjazdów studentów i  pracowników z/do Polski w ramach programu Erasmus+ w projektach  mobilności z krajami programu zaakceptowanych w roku 2014.Większość wyjazdów/ przyjazdów miała miejsce w roku akademickim  2014/15, ale część, ...
Analiza badawcza programu „Młodzież w działaniu” – RAY (2013) – skrócona wersja angielska raportu

Jak program „Młodzież w działaniu” wpływa na młodych ludzi i osoby  pracujące z młodzieżą? Jakie kompetencje zdobywają i czego się uczą  podczas realizacji projektów osoby w nim uczestniczące? Jaki jest wpływ  projektów na ich postawy, zachowania czy wartości? Wreszcie, ...
Badanie wpływu projektów mobilności realizowanych w sektorze edukacji szkolnej (projekt międzyagencyjny)

Projekt został zainicjowany przez litewską Narodową Agencję Programu  Erasmus+, zarówno w celu dokonania jakościowej analizy projektów w  sektorze Edukacji szkolnej, jak i oceny rezultatów oraz zidentyfikowania  dobrych praktyk wśród beneficjentów w krajach objętych bada...
Wolontariat Europejski (EVS) a rynek pracy

Często słyszymy także zarzut, że młodym ludziom stawiającym pierwsze  kroki na rynku pracy brakuje zdecydowania i konsekwencji w podejmowanych  działaniach, co skutkuje częstym zmienianiem pracy. Z jednej strony  jest to zjawisko zrozumiałe – będąc na początku drogi zawo...